Çarşamba 21 Şubat 2024

 

OKANDENİZ UN VE GIDA SAN. TİC. A.Ş.

 ÇALŞIAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

I.        VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

 Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Okandeniz Un ve Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

  Kişisel verileriniz; veri sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan kapsam dahilinde işlenebilecektir.

 

II.      İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ VE KİŞİSEL VERİLER

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca bu aydınlatma metni kapsamında belirtilen amaç ve hukuki sebepler dahilinde işlenecek kişisel veri kategorileri ve açıklamalar şöyledir:

 ·         Kimlik bilgileri: Ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum.

 ·         İletişim bilgileri: Telefon numarası, ikamet adresi, e-posta.

 ·         Performans ve kariyer gelişim bilgisi: Çalışma geçmişi, eğitim, yabancı dil bilgisi, referans bilgisi.

 ·         İşlem güvenliği: IP adresi, kullanılan cihaz ve tarayıcı bilgisi.

 ·         Diğer: Askerlik hizmetine ilişkin bilgiler.

 

III.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuata öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

 ·         Okandeniz Un ve Gıda San. Tic. A.Ş.’nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi kapsamında çalışan adaylarının başvuru, seçme, değerlendirme ve işe alma süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,

 ·         Aday havuzu oluşturulması,

 ·         Referans olarak gösterilen kişilerle bilgi teyidi.

 

IV.   KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

 Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, iş akdinin kurulması amacıyla işe uygunluk değerlendirmesi süreçlerine ilişkin olarak “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak, başvuru sırasında dolduracağınız form ile birlikte otomatik yollarla işlenmektedir. 

 

V.     KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE, HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

 Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında yetkilendirilmiş şirket çalışanlarımız dışında üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 VI.   İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında;

 ·    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 ·    Kişisel verileriniz işlenmekte ise buna ilişkin bilgi talep etme,

 ·    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 ·    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 ·    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve aktarım yapılmışsa, üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

·      Kanun’un 7. maddesindeki şartlar dahilinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve aktarım yapılmışsa, bunun üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

 ·    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 Bu kapsamdaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Okandeniz Un ve Gıda San. Tic. A.Ş.’nin “Yıldırım Mah. Değirmen Sk. No: 1 Lüleburgaz / KIRKLARELİ” adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

  Bu kapsamdaki talepleriniz 30 gün içerisinde ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin tarafımızca cevaplanmaktadır. 

 

 

 

 

 

İş Başvuru Formu

Lise


 


 

REFERANSLAR

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞINIZ FİRMALAR


captcha

Aydınlatma Metni

Aydınlatma metni için tıklayınız...